Skip to main content

Vedtægter

Vedtægter for Spøttrup Turistforening

§ 1: Foreningens navn er Spøttrup Turistforening.
Foreningens formål er: – at fremme turismen og udvikle kendskabet til Vestsalling/Skive kommune. Foreningen skal planlægge sit arbejde således, at det støtter den almindelige udvikling af turistlivet i Vestsalling/Skive kommune.

§ 2: Foreningen er en lokal forening, der samarbejder med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter samt øvrige lokale turistforeninger i Skive Kommune.

§ 3: Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner samt virksomheder, selskaber og institutioner. Medlemskontingent for enkeltpersoner fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet for erhvervsdrivende, selskaber og institutioner fastlægges efter nærmere forhandling med bestyrelsen. Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til foreningen, og skal være denne i hænde senest 3 måneder før regnskabsårets begyndelse.

§ 4: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i april. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved bekendt-gørelse i den lokale ugeavis af formanden.
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år.
4. Fastlæggelse af kontingent for enkeltpersoner.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på genneralforsamlingen, må være indsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle afgørelser på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflertal. Medlemmer i restance har ingen stemmeret.

§ 5: Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning, eller når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig motiveret anmodning herom. Bekendtgørelse af ekstraordinær generalforsamling sker med samme varsel som §4 og med dagsorden.

§ 6: Foreningens drift varetages under ansvar for generalforsamlingen af en bestyrelse på 7 medlemmer. Valgene gælder for 2 år ad gangen.
For bestyrelsen vælges der skiftevis 3 og 4 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og udvalg. Til udvalg med særlige formål kan bestyrelsen udtage medlemmer udenfor denne.
Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelser eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter anmodning herom.
Indkaldelse af bestyrelsesmøder påhviler formanden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger i bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7: Foreningens regnskab følger kalenderåret, og foreningens årsregnskab revideres af de 2 på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8: Vedtægstændringer eller beslutning om foreningens opløsning kræver, at mindst halvdelen af medlemmerne er mødt samt at 2/3 stemmer for ændringen/beslutningen. Såfremt halvdelen af medlemmerne ikke er mødt, indkaldes til ny generalforsamling hvor endelig beslutning kan træffes uanset de fremmødtes antal. Halvdelen af de fremmødte skal stemme for ændringen/beslutningen.
I tilfælde af opløsning anvendes foreningens midler til kulturelle formål i Skive Kommune.